Smart Healthy Life (SH Life ) Mobil Uygulaması

Kişisel Verilerin Korunması Politiası

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yneli Aydnlatma Metni

Gizlilik Politikası

Veri Öznesi Başvuru Formu

Kullanım Şartnamesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

I. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

1.1. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.’nin (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve Kişisel Verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya Şirket tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

1.2. Şirket, kendi bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

II. POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından Kişisel Verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

III. POLİTİKANIN KAPSAMI

3.1. İşbu Politika; Şirketin işlemekte olduğu Kişisel Verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.

3.2. İşbu Politika Anonim Hale Getirilmiş veriler veya Kişisel Veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

3.3. İşbu Politika KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut Şirket’in Veri Sorumlusu Temsilcisi yahut komitesinin gerekli gördüğü hallerde zaman zaman değiştirilebilir.

IV. TANIMLAR

İşbu Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva eder;

“Açık Rıza” Veri Öznesinin Kişisel Verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıkladığı rızayı ifade eder.

“Anonim Hale Getirme” Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

“Anonim Hale Getirilmiş Veri” Gerçek kişi ile hiçbir şekilde ilişkisinin kurulması mümkün olmayan veriyi ifade eder.

“Kişisel Sağlık Verisi” 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtildiği şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade eder.

“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” ile “Kişisel Sağlık Verileri”ni de kapsayacaktır).

“Kişisel Veri İşleme” Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.

“Komite” işbu Politikada yer işbu Politikanın ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlerin yerine getirilmesinden sorumlu komiteyi ifade eder.

“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

“KVK Düzenlemeleri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.

“KVK Prosedürleri” Şirket’in, çalışanların, Komitenin ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin işbu Politika kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

“Silme veya Silinme” Kişisel Verilerin geri döndürülemez biçimde imha edilmesini yahut yok edilmesini ifade eder.

“Veri Envanteri” Şirketin Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri İşleme süreç ve yöntemleri, Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder.

“Veri İşleyen” Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri Öznesi” Kişisel Verileri Şirket tarafından veya Şirket adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade eder.

“Veri Sorumlusu” Kişisel Verileri İşleme amaçları ve İşleme yollarını belirterek işleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri Sorumlusu Temsilcisi” Şirket içerisinde veri yönetimi, gizliliği ve güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan ve yönetim kurulu kararı ile atanan çalışanı ifade eder.

“Yönetmelik” 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

V. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN İLKELERİ

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk Olarak İşlenmesi

Kişisel Veriler, Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işlenir.

5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması

Şirket, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alır. Veri Öznesinin Kişisel Verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili Kişisel Verileri günceller.

5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Meşru ve Açık Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce Şirket tarafından Kişisel Verilerin hangi amaçla İşleneceği belirlenir. Bu kapsamda, Veri Öznesi KVK Düzenlemeleri kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde Açık Rızaları alınır.

5.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Şirket, Kişisel Verileri yalnızca KVK Düzenlemeleri kapsamında istisnai hallerde (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3) veya Veri Öznesinden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işler.

5.5. Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Sonrasında Silinmesi

5.5.1. Şirket, Kişisel Verileri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Şirketin, KVK Düzenlemelerinde öngörülen veya Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süreden daha uzun bir süreyle Kişisel Verileri muhafaza etmek istenmesi halinde Şirket KVK Düzenlemelerinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranır.

5.5.2. Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler Silinir veya Anonim Hale Getirilir. Şirket’in Kişisel Verileri aktardığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi yahut Anonim Hale Getirmesi sağlanır.

5.5.3. Silme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komitesi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tarafından oluşturulur.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Veriler Şirket tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

6.1. Açık Rıza

6.1.1. Bu halde Kişisel Veriler, Veri Öznelerine Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve Veri Öznelerinin Açık Rıza vermesi halinde işlenir.

6.1.2. Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde Açık Rıza alınmadan önce Veri Öznelerine hakları bildirilir.

6.1.3. Veri Öznesinden Açık Rızası KVK Düzenlemelerine uygun yöntemlerle alınır. Açık Rızalar ispatlanabilir şekilde Şirket tarafından KVK Düzenlemeleri kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.

6.1.4. Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tüm Kişisel Veri İşleme süreçlerin bakımından Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesini ve gerektiğinde Açık Rızanın alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel Veri İşleyen tüm departman çalışanları Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite’nin talimatlarına, işbu Politika’ya ve bu Politika’nın eki olan KVK Prosedürlerine uymakla yükümlüdür.

6.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

6.2.1 Kişisel Verilerin KVK Düzenlemeleri kapsamında Açık Rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3), Şirket Veri Öznesinin Açık Rızasını almaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket KVK Düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde Kişisel Verileri işler. Bu kapsamda:

6.2.1.1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan Veri Öznesinin ve/veya Veri Öznesi dışındaki bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.

6.2.1.2. Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartları sağlanıyorsa, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler Veri Öznelerinin Açık Rızaları olmadan Şirket tarafından işlenebilir.

6.2.1.3. Kişisel Verilerin işlenmesi Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa Kişisel Veriler Veri Öznelerinin Açık Rızaları olmadan Şirket tarafından işlenebilir.

6.2.1.4. Veri Öznesi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın Şirket tarafından işlenebilir.

6.2.1.5. Kişisel Verilerin Açık Rıza alınmadan işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için tek mümkün yol ise Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın Veri Sorumlusu Temsilcisinin bilgisi dâhilinde Şirket tarafından işlenebilir.

6.2.1.6. Sözleşme kurulmasının öncesinde veya sırasında, sözleşme taraflarının taleplerinin karşılanması amacıyla da Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.

VII. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca Veri Öznesinin Açık Rızasının bulunması yahut cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından kanunlarda açıkça işlenmelerinin zorunlu tutulması halinde işlenebilir.

7.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla Açık Rıza almaksızın işlenebilir. Dolayısıyla KVK Düzenlemelerinde aksi öngörülene dek Kişisel Sağlık Verileri ve cinsel hayat verileri yalnızca Açık Rıza kapsamında yahut sır saklama yükümlülüğü altında olan Şirket hekimi tarafından işlenebilir.

7.3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen önlemler alınır.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren her durumda ilgili çalışan tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisi bilgilendirilir.

7.5. Bir verinin Özel Nitelikli Kişisel Veri olup olmadığı anlaşılabilir değil ise ilgili departman tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisinden görüş alınır.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

8.1. Kişisel Veriler İşlenmelerine yönelik meşru amaç ortadan kalktığında Silinir yahut Anonim Hale Getirilir. Kişisel Verilerin Silinmesi yahut Anonim Hale Getirilmesi gereken durumlar Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tarafından takip edilir.

8.2. Silme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komitesi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tarafından oluşturulur.

8.3. Şirket Kişisel Verileri gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz.

IX. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ

Şirket, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiyle (“Yüklenici ”) KVK Düzenlemelerine uygun şekilde Kişisel Veri aktarabilir. Şirket bu durumda Kişisel Veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu Politika’ya uymasını sağlar. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir. Bu kapsamda her türlü Kişisel Veri aktarımı yapılan üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelere eklenecek madde Veri Sorumlusu Temsilcisi’nden temin edilir. Her bir çalışan Kişisel Veri aktarımı yapılacak durumda işbu Politika’da yer alan süreci kat etmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından iletilen maddede Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin değişiklik talep etmesi halinde durum derhal çalışan tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirir.

9.1. Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarım

9.1.1. Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2’de ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde Veri Öznesinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere Şirket tarafından aktarılabilir.

9.1.2. Kişisel Verilerin Türkiye’de üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Şirket çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

9.2. Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarım

9.2.1. Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2’de ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde Veri Öznesinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere Şirket tarafından aktarılabilir.

9.2.2. Kişisel Verilerin KVK Düzenlemelerine uygun olarak Açık Rıza alınmaksızın aktarıldığı durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekir:

9.2.2.1. Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması (liste için lütfen Kurul’un güncel listesini takip edin),

9.2.2.2. Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurul’un güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde Şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması.

9.2.3. Kişisel Verilerin Yurt dışında üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Şirket çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

9.3. Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı

9.3.1. Kişisel Sağlık Verileri Anonim Hale Getirilmeden Şirket tarafından aktarılmaz.

9.3.2. Kişisel Sağlık Verileri Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları çerçevesinde ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir.

9.3.3. Kişisel Sağlık Verilerinin Anonim Hale Getirilmeden aktarılması söz konusu olduğunda Şirket Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirimde bulunulur ve bu durumda Veri Sorumlusu Temsilcisi Kişisel Sağlık Verilerinin aktarımına yönelik KVK Düzenlemeleri kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

9.3.4. Kişisel Sağlık Verilerinin aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Şirket çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

X. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

10.1. Şirket, KVKK’nın 10. Maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce Veri Öznelerini aydınlatır. Bu kapsamda Şirket, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirir. Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında Veri Öznelerine yapılacak olan bildirim sırasıyla şu unsurları içerir:

10.1.1. Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

10.1.2. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,

10.1.3. İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

10.1.4. Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

10.1.5. Veri Öznelerinin hakları.

10.2. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. ve KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak Veri Öznesinin bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapar.

10.3. Veri Özneleri tarafından talep edilmesi halinde Şirket Veri Öznesinin işlediği Kişisel Verilerini Veri Öznesine bildirir.

10.4. Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce gerekli Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesini sağlamaktan ilgili süreci takip eden çalışan ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda her bir yeni işleme sürecinin Veri Sorumlusu Temsilcisine raporlanması amacı ile gerekli KVK Prosedürü Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tarafından oluşturulur.

10.5. Veri İşleyenin Şirket haricinde üçüncü bir kişi olması halinde, üçüncü kişinin yukarıda belirtilen yükümlülüklere uygun davranacağı yazılı bir sözleşme ile Kişisel Veri İşlemeye başlanmadan önce üçüncü kişi tarafından taahhüt edilmelidir. Üçüncü kişilerin Şirket’e Kişisel Veri aktardığı ilişkilerde sözleşmelere eklenecek madde Veri Sorumlusu Temsilcisi’nden temin edilir. Her bir çalışan Şirket’e üçüncü bir kişi tarafından Kişisel Veri aktarımı yapılan durumda işbu Politika’da yer alan süreci kat etmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından iletilen maddede Kişisel Verilerin aktaran üçüncü kişinin değişiklik talep etmesi halinde durum derhal çalışan tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirir.

XI. VERİ ÖZNELERİNİN HAKLARI

11.1. Şirket Kişisel Verisini elinde bulundurduğu Veri Öznelerinin aşağıda belirtilen taleplerine KVK Düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir:

11.1.1. Şirketin kendi Kişisel Verilerini işleyip işlemediği öğrenme,

11.1.2. Şirketin hangi Kişisel Verilerini işlediği öğrenme,

11.1.3. Şirketin Kişisel Verilerini aktarıp aktarmadığını öğrenme,

11.1.4. Şirketin Kişisel Verilerini aktardığı üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin Veri Sorumlusunu ve Veri İşleyenin kimliğini öğrenme,

11.1.5. Şirketin Kişisel Verilerini işleme amacını öğrenme,

11.1.6. Şirketin Kişisel Verilerini güncellemesi isteme,

11.1.7. Şirketin Kişisel Verilerini Silmesini, Anonim Hale Getirmesini veya yok etmesini isteme,

11.1.8. Şirkette bulunan Kişisel Verilerinin bir kopyasını alma.

Veri Özneleri haklarını kullanmak istediği ve/veya Kişisel Verileri işlerken Şirketin işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda, aşağıdaki Şirket Veri Sorumlusu ile ilgili iletişim bilgilerini kullanarak irtibat kurabilir.

Veri Sorumlusu: Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.

E-posta: ino@smartpilatesstudio.com

Posta: Selçuklu mh.1454 sk.nehir apt.no:3/B Afyonkarahisar

Telefon: 02725020460

11.2. Veri Öznelerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirkete iletmeleri durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, Kurul tarafından bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket tarafından Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır.

XII. VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

12.1. Şirket KVK Düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, işbu Politikanın uygulanması için gerekli KVK Prosedürlerini oluşturmak ve bunların denetimini sağlamak üzere Veri Sorumlusu Temsilcisi atar ve Veri Koruma Komitesi oluşturur.

12.2. Kişisel Verilerin işbu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun şekilde korunmasından ilgili sürece müdahil olan tüm çalışanlar, Komite üyeleri ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

12.3. Şirket tarafından Kişisel Veri İşleme faaliyetleri teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik sistemlerle denetlenmektedir.

12.4. Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

12.5. Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin korunmasına ve hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

12.6. Şirkette Kişisel Verilere erişmesi gereken çalışanların söz konusu Kişisel Verilere erişimini sağlamak adına gerekli KVK Prosedürü oluşturulur ve bunun oluşturulması ve uygulanmasından Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite müteselsilen sorumludur.

12.7. Şirket çalışanları, Kişisel Verilere üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dâhilinde ve ilgili KVK Prosedürü’ne uygun olarak erişebilir. Çalışanın yetkisini aşar şekilde yapmış olduğu her türlü erişim ve işleme hukuka aykırı olup iş akdinin haklı nedenle feshi sebebidir.

12.8. Şirket, çalışanın Kişisel Verilerin güvenliğinin yeterince sağlanmadığı şüphesinde olması yahut böyle bir güvenlik açığını tespitte bulunması halinde derhal durumu Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirir.

12.9. Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik detaylı KVK Prosedürü Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite tarafından oluşturulur.

12.10. Kendisine Şirket cihazı tahsis edilen her kişi, kendi kullanımına tahsis edilen cihazlarının güvenliğinden sorumludur.

12.11. Her Şirket çalışanı veya Şirket bünyesinde çalışan kişi kendi sorumluluk alanında yer alan fiziki dosyaların güvenliğinden sorumludur.

12.12. KVK Düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.

12.13. Şirkette Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

12.14. Şirkette Kişisel Verilerin kaybolmasını yahut zarar görmesini engellemek üzere yedekleme programları kullanılmakta ve yeterli düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

12.15. Şirkette Kişisel Verilerin yer aldığı belgeler kriptolu (şifreli) sistemlerle korunmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler ortak alanlarda ve masaüstünde saklanmaz. Kişisel Verilerin yer aldığı dosya ve klasörler vb. belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmaz, Veri Sorumlusu Temsilcisinin önceden yazılı onayı alınmadan Şirket bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. başka bir aygıta aktarılamaz, Şirket dışına çıkartılamaz.

12.16. Komite ve Veri Sorumlusu Temsilcisi, Şirket içerisinde bulunan tüm Kişisel Verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli KVK Prosedürlerini hazırlamak, duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Komite ve Veri Sorumlusu Temsilcisi çalışanların farkındalığını artırmak üzere gerekli eğitimleri düzenler.

12.17. Şirket içerisindeki bir departman Özel Nitelikli Kişisel Veri İşliyorsa, bu departman, Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından işledikleri Kişisel Verilerin önemi, güvenliği ve gizliliği hakkında bilgilendirilir ve ilgili departman Veri Sorumlusu Temsilcisinin talimatlarına uygun hareket ederler. Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisi yalnızca sınırlı çalışanlara verilir ve bunların listesi ve takibi Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından yapılır.

12.18. Şirket içerisinde işlenen Kişisel Verilerin tamamı Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.

12.19. Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uymaları yönünde taahhüt alınmıştır.

XIII. EĞİTİM

13.1. Şirket Kişisel Verilerin korunması konusunda çalışanlarına Politika ve ekinde yer alan KVK Prosedürleri ile KVKK Düzenlemeleri kapsamında gerekli eğitimleri verir.

13.2. Eğitimlerde Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlarına ve korunmasına yönelik uygulamalara özellikle değinilir.

13.3. Şirket çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bilgisayar ortamında erişiyorsa, Şirket bu çalışanını bu erişimler özelinde (örneğin erişilen bilgisayar programı) eğitim verecektir.

XIV. DENETİM

Şirket, işbu Politika ve KVK Düzenlemelerine Şirketin tüm çalışanları, departmanları ve yüklenicilerin uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re’sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda rutin denetimleri yapar. Komite ve Veri Sorumlusu Temsilcisi bu denetimlere dair KVK Prosedürü oluşturur ve uygulanmasını sağlar.

XV. İHLALLER

15.1. Şirketin her bir çalışanı, KVK Düzenlemelerinde ve işbu Politika kapsamında belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem yahut eylemi Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne raporlar. Bu kapsamda gerekli KVK Prosedürü Komite ve Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından oluşturulur.

15.2. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Veri Sorumlusu Temsilcisi KVK Düzenlemeleri hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerini dikkate alarak ihlal eylem veya olaylarına ilişkin olarak Veri Öznesi veya yetkili Kurula bildirim yapmakla yükümlüdür. İhlaller halinde eylem planı da Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından oluşturulur.

XVI. SORUMLULUKLAR

Şirket içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, departman, Veri Sorumlusu Temsilcisi şeklindedir. Bu kapsamda;

16.1. Politika’nın uygulanmasından sorumlu Komite üyeleri ve Veri Sorumlusun Temsilcisi Şirket yönetimi tarafından atanır.

16.2. Politika ve KVK Prosedürleri ile KVK Düzenlemeleri’ne aykırı eylemlerden sırası ile ilgili aykırılığa sebep olan süreci işleten çalışanlar ve kendisine raporlama yapılmasına rağmen bu konuda önlem almayan ilgili Komite üyeleri ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

XVII. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

17.1. Şirket tarafından işbu Politika zaman zaman değiştirilebilir.

17.2. Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek şekilde güncellenen Politika metnini e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşır ve aşağıdaki web adresi üzerinden çalışanların ve Veri Öznelerinin erişimine sunar.

https://akillisaglikliyasam.com/?page_id=1671

XVIII. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Smart Software Sağlık San.Tic.A.Ş.  Smart Healthy Life (SH Life ) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Smart Healthy Life (SH Life ) , yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “Smart Healthy Life (SH Life ) Kişisel Verilerin Korunması Politikası” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Smart Healthy Life (SH Life ) Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

Smart Healthy Life (SH Life mobil uygulaması ) ,www.fitol.net   adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Şartnamesi’nin onaylanması ile gerçekleştirilen kayıtlar,

İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır),

Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Smart Healthy Life (SH Life ) adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Smart Healthy Life (SH Life ) ’e sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,

Smart Healthy Life (SH Life ) ’e ait veya Smart Healthy Life (SH Life ) bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından veya Smart Healthy Life (SH Life ) bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm sair hizmet satışı sonrası hizmetler ağımız (“SSH”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

Çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

Smart Healthy Life (SH Life ) ’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

Tarafınızca internet siteniz,mobil uygulama, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü Kişisel Veriyi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, İnternet Sitelerimiz üzerinden üyelik kaydı yahut hizmet satın alırken akdedilen profesyonel sözleşmeler ve mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında paylaştığınız ad-soyad, doğum tarihi, diploma, öğrenim durumu, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres gibi Kişisel Verileriniz, İnternet Sitelerimizin Randevu Al hizmetinin kullanımı esnasında paylaştığınız müsaitlik durumunuz ve takviminiz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileri de barındırabilecek Kişisel Verileriniz, Çağrı Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler kapsamında paylaştığınız Kişisel Verileriniz, tarafımıza İletişim Araçları vasıtası ile ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yahut bir hizmetin ifası için paylaştığınız Kişisel Verileriniz, bir yarışmaya veya ankete katıldığınızda sağladığınız Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları veya Çerezler vasıtasıyla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir. Ayrıca Flash çerezleri ve internet tarayıcısı kanallarıyla sahteciliği önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımamıza yardımcı olacak Kişisel Veri niteliğinde olmayan teknik bilgileri de işleyebilmekteyiz.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan da bilgi alabilir ve işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde Kişisel Veri işleyebiliriz. Bu kapsamda, internet sitenizde yahut sair kanalda alenileştirdiğiniz mesleki bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, sosyal medya araçları üzerinden İnternet Siteleri’ne yapılan üyelik kayıtlarında sizin ilgili sosyal medya araçlarına daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaşılan Kişisel Verileriniz, iş ortaklarımız, bize Kişisel Verileriniz aktarılması kapsamında ilgili veri sorumlularına vermiş olduğunuz izne dayalı olarak topladığımız güncellenmiş adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) dahil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve sahteciliğini önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak ve bazı müşterilere ödeme kolaylığı sağlamak toplanan hesap numarası ve sair ödeme aracı bilgileri örnek olarak gösterilebilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, Afyonkarahisar / Smart Software Sağlık San.Tic.A.Ş. ne aittir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından işlenmektedir:

KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla: satış temsilcimizin yanında meydana gelen meydana bir sağlık sorunu sonucunda acil bir müdahale gerekmesi halinde Kişisel Verilerinizin bilinciniz yerinde olmaksızın işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: tarafımızca katılımcılarımıza Katılım Şartnamesi kapsamında taahhüt edilen tüm hizmetler dahil olmak üzere İnternet Siteleri ve Çağrı Merkezi aracılığıyla Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından sunulmakta olan tüm hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, üyelik etkinleştirme kapsamında üyelik ve müşteri desteği sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: İnternet Siteleri, İletişim Araçları yahut Çağrı Merkezi üzerinden Smart Healthy Life (SH Life ) hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması kapsamında işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: ses kaydı alınan Çağrı Merkezi tarafından hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

İnternet Sitesi’nde yer alan sayfalar üzerinden Soru-Cevap ve Yorum Bölümleri aracılığıyla ilgili alanlarda anonim olmaksızın paylaşmış olduğunuz kişisel sağlık verileriniz ve cinsel hayat verileriniz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin sunulan hizmetlerin şeffaflığının sağlanması, İnternet sitelerimizin faailiyetlerinin yerine getirilmesi, doktorların ilgili sorulara cevap verebilmesi amacıyla işlenmesi.

İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi,

İnternet Siteleri’ini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,

satış, tele-satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,

yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,

hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,,

kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi,

Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanızın varlığı halinde KVKK Madde 5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada (i)’den (viii)’e kadar belirlenen amaçlarla işlenmesi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Smart Healthy Life (SH Life ) ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Smart Healthy Life (SH Life ) , işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Ayrıca açık rızanıza istinaden Smart Healthy Life (SH Life ) ‘ın bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Smart Healthy Life (SH Life ) ’e başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Smart Healthy Life (SH Life ) , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından talep edilebilir.

Posta adresi                 : Selçuklu Mh.1454 sk.nehir apt.no:3/B Afyonkarahisar

E-posta adresi             : info@smartpilatesstudio.com

Gizlilik Politikası

Temel ilkeler

Smart Healthy Life (SH Life ) mobil uygulama ve  sitesinin kullanıcılarının mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.

Smart Healthy Life (SH Life )   internet sitesi açıktır. internet sitesinin ana hizmetlerinden birisi sağlıklı yaşam uzmanları ve kuruluşları ile ilgili bilgi ve görüşleri yayınlamak ve dağıtmaktır ve bu sebeple bu tür kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.

Hizmetsel verilerinin işlenmesi ile ilgili kurallar

Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), Smart Healthy Life (SH Life ) tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Smart Healthy Life (SH Life )  hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

Kayıt sırasında gerekli olan veri

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad (isimler), soyad, doğum yılı, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod.

Uzmanların ayrıca, diploma numaralarını ve kişisel kimlik numaralarını vermeleri gerekmektedir. Ruhsatsız şekilde mesleği icra eden kişiler, niteliklerini teyit eden diplomalarının ve kimlik kartlarının dijital olarak taratılmış hallerini göndermek zorundadır. Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca uzmanların haklarını teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.

İfşa edilen kullanıcı verisi:

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir.

Uzmanların profilinde ifşa edilen veri:

Uzmanların profili kayıt sırasında sunulan, doğum adresi, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, uzman tarafından tercihen sağlanan diğer veriler de gösterilmektedir; özellikle, iletişim bilgileri ve açılış saatleri gibi. Her bir profil görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını gösteren bir listeyi içerir.

Uzmanlarla(Profesyonel) randevu ayarlanırken gerekli olan veri:

Bir profesyonel ile randevu ayarlarken adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve bazı durumlarda kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir. Bu veri randevunun yapıldığı uzman ile muhtemel olarak uzman kuruluşundaki ilgili resepsiyon masasındaki kişilere gösterilecektir.

Kişisel veriler

Kullanıcıların ve uzmanların kişisel verileri, Smart Healthy Life (SH Life )  üzerinden “Smart Healthy Life (SH Life ) Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başta olmak üzere “Aydınlatma Metni” ve bu kapsamda alınan açık rızalar çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen “Smart Healthy Life (SH Life ) Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Aydınlatma Metni” ni inceleyiniz.

Kullanıcılar ve profesyoneller (uzmanlar) tarafından yayımlanan içerik

Profesyonellerin profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.

Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar

Smart Healthy Life (SH Life )  web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya uzman, Smart Healthy Life (SH Life )  sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.

Kullanıcılar veya uzmanlara gönderilen bilgiler

Smart Healthy Life (SH Life )  tüm kullanıcılara, Smart Healthy Life (SH Life )  sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Smart Healthy Life (SH Life )  ayrıca, kullanıcı veya uzman rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.

Veri Öznesi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir.

Kanun Madde 13/1 uyarınca Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte ;

  • info@smartpilatesstudio.com  adresli e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,
  • Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden ,e-posta adresimize elektronik olarak,

iletmeniz gerekmektedir. Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı veya talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır.

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.

Veri Öznesi Ad – Soyad:
Veri Öznesi T.C. Kimlik No/Pasaport No:
Veri Öznesi Adresi/KEP Adresi:

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
:
Varsa Veri Öznesi Bildirime Esas E-posta, Telefon No veya Faks No (İhtiyari):
Şirket ile İlişkiniz Müşteri   ☐ İş Ortağı   ☐ Ziyaretçi   ☐ Diğer (Lütfen belirtiniz.)
  1. Başvuru Sahibi Talep Detayı

Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.

#Talep KonusuSeçiminiz
1.      Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2.      Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
3.      Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
4.      Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
5.      Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, bunların düzeltilmesini talep ediyorum.☐  Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:………………………
6.      Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum. ☐ 
7.      Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;   a) Düzeltilmesini istiyorum. b) Silinmesini istiyorum. c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.a) ☐   Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:………………………  b) ☐   c) ☐   Yalnızca bir kutu seçilebilir.
8.      Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.☐  Lütfen analiz sonucu ortaya çıkan hususu belirtiniz:………………………  
9.      Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.☐  Lütfen kanuna aykırı olan hususu belirtiniz:………………………  

İşbu Veri Öznesi Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim ve bu kapsamda yukarıda iletmiş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından başvuruma istinaden istisnai şekilde işlenebileceği konusunda Şirket’in web sayfasında yer alan Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatıldığımı beyan ederim.

Başvuranın Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi             :

İmza                               :

Kullanım Şartnamesi

      www.Smart Healthy Life (SH Life )  Tarafından Elektronik Ortamda Sağlanan Hizmetlerle İlgili Kullanım Şartnamesi

“Uzman Takvimi Kişisel Verilerin Korunması Politikası”

“Aydınlatma Metni”

1. Genel Hükümler

Tanımlar:

Hizmet Sağlayıcı: Selçuklu Mh.1454 sk.Nehir apt.No:3/B Afyonkarahisarda yerleşik olan Smart Software Sağlık San.Tic.A.Ş. Bundan böyle “Veri Yöneticisi” olarak anılacaktır.

Site – SH Life Mobil Uygulama: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: Smart Healthy Life (SH Life ); www.fitol.net,SH Life mobil uygulaması App Store ve Google Play marketlerde yer almatadır.

Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

Profesyonel (Uzman): Diyetisyen,Fizyoterapist,Spor Eğitmeni ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten kullanıcılardır.

Kuruluş: Uzmanlık ve yeterlilik sahibi kişilerce verilen hizmetlerin yeridir.

Sahip: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

Hesap: Kullanıcı veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Bildirimler :Smart Healthy Life (SH Life ) sitesine ve mobil uygulamasna kayıt olan Uzmanlara ve uzmanlardan hizmet alan nihai tüketicilere,alınan hizmet içeriğini,şeklini gösterir SMS ve E-MAIL ve Mobil Uygulama bildirimlerinde bulunur.

Smart Healthy Life (SH Life ) sitesine üye olan uzmanlar ve uzmanlardan hizmet satın alan nihai tüketiciler, SMS ve E-MAIL ve Mobil Uygulama aracılığı ile bildirim almaya izin verir ve kabul eder.

Bildirim almak istemeyen site kullanıcıları, info@smartpilatesstudio.com adresine talebini yazılı olarak iletir.

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

2. Hizmetlerin Türleri ve Kapsamları

Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir:

Kullanıcıların, Profesyoneller ve Kuruluşlar ile ilgili, illere, şehirlere ve kategorilere göre kataloglanmış bilgilerini ve hizmet alıcılarının memnuniyet değerlendirmeleri yayınlamalarını sağlamak,

Arama motorunu Profesyoneller ve Kuruluşların erişimine açmak,

Yeni bilgiler ve memnuniyet değerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapmak,

Profesyonellere, haklarındaki bilgileri girme ve düzenleme ve ayrıca Kullanıcıların değerlendirmelerine cevap verme olanaklarını sağlamak,

Site ‘nin sunduğu randevu yazılımından ve mobil uygulama imkanından yararlanmak isteyen Profesyonellerin ve Kuruluşların randevu işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak

Siteden verilen hizmetlerin çoğu ücretsizdir. Kayıt olma ve Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında temel bilgilerin girilmesi işlemleri karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

Uyarı : Sitede ,uzaktan tıbbi teşhis ve tedavi hizmeti verilmemektedir.Eğer herhangi bir sağlık sorununuz var ise lütfen doktorunuza danışınız.

3. Hizmet Sağlama Şartları

Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

İnternet ağına erişimi bulunmak,

E-mail hesabı sahibi olmak,

Aşağıdaki internet tarayıcılarından birine sahip olmak: En yeni versiyona güncellenmiş Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera

Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.

Giriş yapmış Kullanıcı bunların yanı sıra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında memnuniyet değerlendirmesini bildirebilir,

Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgileri ekleyebilir veya bunları düzenleyebilir,

Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmetini aktif hale getirebilir,

Şikayetlerde bulunabilir.

Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifresi girilir.

Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmeti, istenen Profesyoneller ve Kuruluşların takip edilen olarak işaretlenmesi suretiyle aktif hale getirilir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı Profesyonele veya Kuruluşa karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, Profesyonel veya Kuruluştan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlık hizmeti alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

4. Profesyoneller ve Kuruluşlarla İlgili Görüş ve Bilgilerin Eklenmesi

Görüşler , Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirlenen bir imza (nick) ile imzalanmaktadır.

Profesyoneller hakkındaki görüş ve bilgiler, Profesyonelin sadece mesleki hayatıyla ilgili ve kullanıcının aldığı hizmetten memnuniyet durumu ile alakalı olabilir.

Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilerin rivayetlerine dayandırılamazlar. Bu kuralın istisnası çocuklarını, akli dengesi yerinde olmayan (ya da bir şekilde görüşlerini Sözleşme konusu platformda paylaşmak hususunda engelli) yakınlarını ya da bakıma muhtaç yaşlılarını tedavi ettriren veli ya da vasiler ile hayvanlarını tedavi ettiren hayvan sahipleridir.

Bir Kullanıcının aldığı hizmet karşılığı birden fazla görüş bildirmesine izin verilmemektedir.

İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.

Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar veya Profesyoneller tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Profesyonel’in kendisinin ya da başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi ve/veya kendi profiline yorum yap(tır)ması kesin şekilde yasaktır.

Kullanıcılar kendi profillerinde ya da başkalarının profillerinde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.

5. Profesyonellerin Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

Yeni bir Profesyonele ait profilin oluşturulabilmesi için o Profesyonel hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Profesyonel hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır: Mesleki unvan, adı, soy adı, il, hizmet verdiği şehir, Profesyonelin kategorisi ve ayrıca hasta kabul ettiği yerin adres ve iletişim bilgileri.

Her profesyonelin sadece bir adet Profili bulunmaktadır. Birkaç Profesyonelin ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.

Ad ve soy ad girilmesi gereken alanlara bir tek Profesyonelin adı ve soyadından başka bilgiler girilemez. Bu alanlara aşağıdaki bilgilerin girilmesine izin verilmemektedir: Şirket, muayenehane veya sağlık kuruluşu adı.

Her Profesyonel kendi Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

Profesyonel tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil, “Onaylanmış profil” olarak işaretlenecektir.

Onaylanmış  Profile sahip Profesyonelin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Profesyonel geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakilerler sınırlı olmamak kaydı ile şu işlemleri gerçekleştirebilir:

Hakkındaki bilgileri düzenleyebilir,

Fotoğrafını ekleyebilir,Video yükleyebilir veya link verebilir,

Kullanıcılar tarafından girilen görüşlere yanıt verebilir,

Ziyaret edilme istatistiklerini görebilir.

Profesyonel, sadece tanınmasına olanak sağlayan ve kendine ait olan bir fotoğraf ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği kişisel bilgilerinin umumi olarak yayınlanmalarına ve Hizmet Sağlayıcı bakımından da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir. Hesabın silinmesi de bu durumu değiştirmeyecektir. Başkalarına ait fotoğrafların ve fotoğraf harici başka grafiklerin eklenmesi yasaktır. Dijital fotoğrafların özellikleri göz önünde bulundurularak bu fotoğraflar üzerinde rötuş yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu rötuşların sadece fotoğrafın genel kalitesini artırma amaçlı (örneğin renk, kontrast) olmaları gerekmektedir. Fotoğraflardan bazı unsurların çıkarılması veya bunlara eklemeler yapılması, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi veya fotoğrafın orijinal kompozisyonlarının değiştirilmesi gibi işlemlere izin verilmemektedir. Pornografik fotoğrafların veya Sitenin profesyonel yapısına uymayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.

Yukarıdaki şartları sağlamayan fotoğraflar Hizmet Sağlayıcı tarafından Profesyonele herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.

Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

6. Kuruluş Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

Kuruluşla ilgili temel bilgiler şunları içerir: Kuruluşun adı, kategorisi, bulunduğu il, şehir, adres ve iletişim bilgileri.

Yeni bir Kuruluş Profili oluşturabilmek için en azından o Kuruluş hakkındaki temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Her kuruluşun sadece bir Profili bulunur. Birden fazla Kuruluş için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.

Kuruluş Profili sadece bir adreste bulunan kuruluşla ilgili olabilir. Eğer birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir.

Her Sahip kendi Kuruluşunun Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

Sahip tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil “Onaylanmış Profil” olarak işaretlenecektir.

Onaylanmış Kuruluş Profilinde Sahibin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Sahip geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ille şu işlemleri gerçekleştirebilir:

Kuruluşla ilgili bilgileri düzenleyebilir,

Kuruluşun logosunun ekleyebilir,

Kullanıcılar tarafından girilen görüşlere cevap verebilir,

Ziyaret edilme istatistiklerini görebilir.

Sahip, sadece yöneticisi olduğu kurumun logosunu ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği logonun umumi olarak yayınlanmasına izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.

Yukarıdaki şartları sağlamayan logolar Hizmet Sağlayıcı tarafından Yöneticiye herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.

Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

7. Hizmet Sağlama Sözleşmelerinin Yapılmaları ve Feshedilmeleri İle İlgili Şartlar

Sözleşme, Randevu takvim yazılımı kullanarak randevu almak, Siteye kayıt olmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle yapılmış olur.

Hesap kaydı yapan Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmekle işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Kullanım Şartnamesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hesabını derhal silmekle veya Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.

Kayıt olmak için Kullanıcı veya Profesyonel şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur:

Kullanıcı

Profesyonel

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların ve Profesyonellerin kendilerine ait bilgilere erişimine, bu bilgileri düzeltmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilgileri Kullanıcının veya Profesyonelin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.

Profesyonel kaydı sırasında, Kullanıcı kaydı için gerekli bilgilerin yanı sıra mesleki yetki sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarası girilmesi de gerekmektedir. Özel bir yetkiye gerek olmadan çalışan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarını gösterir diplomalarının ve nüfus cüzdanlarının tarayıcıyla alacakları kopyalarını göndermelidirler. Girilen sicil numaraları ve belge kopyaları sadece Profesyonelin gerekli yetkilere sahip olduğunu teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.

Kuruluş Profilini yönetmeye yetkili olduğunu kanıtlayabilen her Kullanıcı veya Profesyonel, Sahip statüsünü elde edebilmektedir.

Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.

Siteye kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde kayıt formunda bulunan Kullanıcı ve Profesyonele ait kişisel bilgilerin ve bunlar tarafından oluşturulan Profillerde yayınlanan bilgilerin işlenmesine izin verilmiş olmaktadır.

Siteye kayıt olmak ve Hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip;

Kullanım Şartnamesinin içeriğinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmekte,

İşbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerine uygun olarak kişisel bilgilerin işlenmesini ve Profesyonel bilgilerinin Profilde yayınlanmasını kabul etmekte,

Kayıt formuna girdiği bilgilerin doğru olduklarını beyan etmekte,

Kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine sistem mesajları, Sitenin çalışmasındaki aksaklıklarla ilgili mesajlar, Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin gönderilmesini kabul etmektedir.

Randevu teyidi, hatırlatma, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sms, e-posta, telefon araması ve her türlü elektronik ileti almayı kabul etmekte.

Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.

Hesabın üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.

Üçüncü kişilere ait hesaplardan yararlandırmak yasaktır.

Kullanıcı ve Profesyonelin verdiği elektronik posta adresine bir link içeren bir mesaj gönderilecektir. Bu linkin açılması halinde hesap aktifleştirilmiş olur ve giriş yapmak mümkün hale gelir.

Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.

Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Profesyonelin veya Kuruluşun hesabını silmesi Profilinin silinmesine neden olmaz.

Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya Profesyonelin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

8. Sorumluluk

Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz tedarik edilen ürünlerin fiziki veya kanuni olarak ayıplı olmalarından dolayı ve yine ücretsiz tedarik edilen malların ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip’e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı , Profesyonel veya Sahip’e karşı sorumlu tutulamaz.

9. Şikayet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul eforu sarfedecektir ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.

Diğer uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar her sayfanın altında bulunan İletişim linki kullanılarak iletilebilmektedir.

Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının veya Profesyonelin elektronik posta adresine gönderilecektir.

Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı veya Profesyonel tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler: info@smartpilatesstudio.com  

Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.

Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

10. Son Hükümler

Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar ve Profesyoneller, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

Kullanıcı ve Profesyonel, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki (Afyonkarahisar ) mahkemeler yetkilidir.

İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.